Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

7937 a2fd

uruouru:

a light says why. (by solecism)

unicornsforever
Reposted frombluuu bluuu viaskrzacik skrzacik
unicornsforever
Liczy się jego spojrzenie. Dla kobiety wiedzieć, że podoba się facetowi jest jak kupić ulubione ciastko, zeżreć je i nie przytyć. Jak dostać osiemdziesięcioprocentową zniżkę na kieckę w sklepie odzieżowym.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
8130 cfef
Reposted fromcalifornia-love california-love viaskrzacik skrzacik
unicornsforever
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaanakarenina anakarenina
unicornsforever
Cornulla Beach Sydney
unicornsforever
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viamaccka maccka
4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

unicornsforever
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasmorzando smorzando
unicornsforever
5380 a36c 500
Reposted fromAlcea Alcea viaundonee undonee
unicornsforever
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
unicornsforever
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir
unicornsforever
5219 cdfb 500
Reposted fromdivi divi viamefir mefir

October 28 2017

unicornsforever
5227 3d3e 500
unicornsforever
7332 3641 500
Reposted frommissmaya missmaya viaundonee undonee
unicornsforever
9015 b356
Reposted frompumpkinsoup pumpkinsoup viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
8738 32a1
Reposted frommyrla myrla viaBlueEmbassy BlueEmbassy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl