Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

2806 be36 500
Reposted fromerial erial viafelicka felicka
unicornsforever
5659 b3a2
8032 9b52 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viarudzinska rudzinska
1555 d555 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viarudzinska rudzinska
unicornsforever
5787 c24c
Reposted fromxopolly xopolly viarudzinska rudzinska
1661 c413 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viarudzinska rudzinska
1834 6db1 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viarudzinska rudzinska
1904 283e 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viarudzinska rudzinska
2171 c347 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viarudzinska rudzinska
1087 83fa 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viarudzinska rudzinska
1387 a4a9 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viarudzinska rudzinska
unicornsforever
Nie rozpamiętuj przeszłych niepowodzeń czy zdarzeń będących źródłem poczucia winy, wstydu, porażki. Przeszłość minęła i tylko myślenie o niej utrzymuje ją żywą w pamięci.
unicornsforever
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viagivemecigarette givemecigarette
unicornsforever
Życie rozłoży Cię na łopatki jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— znalezione (via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viagivemecigarette givemecigarette
unicornsforever
Twój uśmiech i więcej mi wcale nie trzeba Gdy go widzę to nie potrafię się gniewać.
— ADM x Zeus - Moja Miłość (SzUsty Blend)
unicornsforever
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
unicornsforever
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl