Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

unicornsforever
unicornsforever
9145 f4a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
unicornsforever
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viaEllaElla EllaElla
unicornsforever
unicornsforever
A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.
— Maciej Stuhr
Reposted fromchujawa chujawa viaxannabelle xannabelle
unicornsforever
Reposted frombluuu bluuu viamesoup mesoup
unicornsforever
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viaxannabelle xannabelle
unicornsforever
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaxannabelle xannabelle
unicornsforever
8593 d31f
7627 db16 500
Reposted fromidiod idiod viamesoup mesoup

April 23 2017

1441 47ec
unicornsforever
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway vianezavisan nezavisan
staraj się nie czuć
nie przyzwyczajaj się
nie mów że kochasz
kochanie kończy się źle
— (via jestemzmeczony)
Reposted fromsoplica soplica vianezavisan nezavisan
unicornsforever
9002 fd11
unicornsforever
6617 80ad
Reposted fromkarahippie karahippie viaskrzacik skrzacik
unicornsforever
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viaskrzacik skrzacik
unicornsforever
4893 bfda
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaundonee undonee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl