Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viamaccka maccka
unicornsforever
Zazwyczaj ludzie zmieniają się z dwóch powodów: albo życie dużo ich nauczyło, albo zbyt wiele razy zostali zranieni
— .
Reposted fromAyumi Ayumi viaanakarenina anakarenina
unicornsforever
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
3179 c743
Reposted fromwelttraum welttraum viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
unicornsforever
6760 d398 500
Blue Valentine(2010)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
poziom mojego smutku widać po wzrastającej aktywności na zupie.
0393 6297
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viagdziejestola gdziejestola
unicornsforever
3051 ee54 500
Reposted fromkrzysk krzysk
unicornsforever
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viahomczi homczi
unicornsforever
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
unicornsforever
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vianezavisan nezavisan
unicornsforever
4175 0a66
Reposted fromflesz flesz vianezavisan nezavisan
unicornsforever
7239 7382
Reposted fromelchupacabra elchupacabra vianezavisan nezavisan
unicornsforever
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viamefir mefir
unicornsforever
6488 ad48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
unicornsforever
Zmusza Cię to do myślenia, czy bagaż, który niesiesz jest naprawdę potrzebny. Czy mogłabyś go odstawić, jeśli byś spróbowała.
— Chance-s01e08
Reposted frompastelowe pastelowe viamefir mefir
unicornsforever
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaundonee undonee
unicornsforever
8521 5445 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viasmorzando smorzando
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl